УГД Студенти

Зошто Еразмус+

ЕУ и Еразмус+

Еразмус+ програмата е ЕУ програма за едукација и тренинг на младите која се имплементира од 2014 до 2020 година.

Еразмус+ програмата цели да ги пронајде и да ги надогради едукативните вештини, да го модернизира образованието, праксата и младинската работа. Седумгодишната работа во рамките на сите европски универзитети, има буџет од 14,7 билиони евра.

Еразмус+ им обезбедува можности за образование во странство на околу 4 милиони европејци, да студираат, учат, работат или волонтираат. Еразмус+ е отворена програма за државите во и надвор од ЕУ, меѓу кои е и Република Македонија.

Пронајди ги Еразмус+ можностите!

УГД и Еразмус+

Конекцијата и симбиозата на работа меѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ и странските Универзитети, произлегува од програмата Еразмус+. Досегашното искуство говори дека истата се имплементира успешно и многумина студенти од УГД успејаа да го прошират својот видик низ призмата на Ерасмус+.

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип веќе неколку години успешно ја реализира Еразмус + програмата со Европските партнер Универзитети. Студентите и вработените при УГД имаат можност да бидат дел од оваа незаборавно искуство преку програмата за студентска мобилност и мобилност на вработени.

Со цел оваа програма да биде што е можно поблиску до студентите, УГД во текот на годината постојано организира информативни денови и со станоци со претставници од Националната Агенција. Сите нови информации и повици можете да ги следете во делот Активности.

Ерасмус плус програмата е наменета за сите редовно запишани студенти при УГД кои имаат завршено најмалку 2 семестри од студиите. Студентската размена можат да ја реализираат во еден од партнерските Универзитети чија листа е прикажана во делот Еразмус + партнерски Универзитети. Во зависност од договорот студиската размена може да се реализира во 6 или 12 месеци.

Услови за аплицирање
  • Студентите да ја имаат завршено прва година од студиите;
  • Да имаат постигнато солиден успех за време на студиите;
  • Да имаат одлично познавање на англискиот јазик;

Потребни документи

  1. Уверение за положени испити;
  2. Копија од индекс;
  3. CV;
  4. Мотивациско писмо;
  5. Две препораки од професор;
  6. Копија од сертификати, пофалници, награди;
  7. Пополнета пријава за изразување на интерес за учество во Еразмус + програмата;

Our Location

Get in Touch